Site name

Ксантогенат

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на съдържанието на вода и определянето на чистотата на ксантогенат, който се използва в рудопреработвателната индустрия.
За определяне чистотата на ксантогената се използват валидирани вътрешнолабораторни методи: метод на Hirchkind, оловно-ацетатен метод и йодометричен метод.
Съдържанието на вода (влага) се определя по валидиран вътрешнолабораторен метод - титриметричен метод с автоматичен титратор (обемно титруване по Karl Fisher).

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.