Site name

Утайки и седименти

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 80 броя характеристики на проби от утайки и седименти. Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на нормативните документи за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води. Характеристиките, които се определят включват основно изпитвания за тежки метали след извличане с царска вода и последващо измерване с ICP-AES и AAS.
Съдържанието на общоекстрахируеми вещества и нефтопродукти (неполярни въглеводороди С10–С40) се определя с газов хроматограф с пламъчно йонизационен детектор. Съдържанието на органични замърсители - полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и полихлорирани бифенили се определя с газов хроматограф с масспектрометричен детектор.
Определянето на влага, сухо вещество и загуба при накаляване се извършва по тегловни методи.
Определянето на топлина на изгаряне (калоричност) се извършва чрез изгаряне в калориметрична бомба.
Определянето на сяра и въглерод сe извършва чрез високотемпературно изгаряне в кислородна среда с инфрачервена абсорбция. Съдържанието на общ органичен въглерод, общ неорганичен въглерод и обща кабронатност се определя съгласно валидирани вътрешнолабораторни методи.
Съдържанието на хумус се определя с титриметричен метод.
Съдържанието на азот се определя по метод на Келдал.
Формите на цианидите се определят спектрофотометрично след дестилация.
ДИЛ извършва и диагностика на минерален състав (качествен и количествен рентгено-структурен анализ), като тези метод е извън обхвата на акредитация на ДИЛ.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.