Site name

Лице за оценка на съответствието

Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти.

Лице за оценка на съответствието на строителни продукти (ЛОС) към „Евротест-Контрол” ЕАД е нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване и проверка на експлоатационните показатели на строителни продукти съгласно изискванията на Регламент 305 (ЕС)/2011. ЛОС притежава разрешение за „Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти” с № CPR 13 – NB-2085 от базата данни на Европейската комисия (NANDO). Разрешението включва продукти по системи "1", "1+" и "2+", а именно:

  • Цимент;
  • Добавъчни материали;
  • Тухли и блокове за зидария;
  • Строителни разтвори;
  • Строителна вар.

Лице за оценка на съответствието е оправомощен от Министерството на регионалното развитие и благоустройство орган по оценяване на съответствието на строителни продукти по националния ред.

ЛОС е член на Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти и члев на Съюз на строителни лабораторни специалисти в Република България.