Site name

Проекти

Разгледайте нашата
работа

По-големи изпълнени проекти

1. Опробване, разделяне, хомогенизиране, зърнометричен състав, минераложка характеристика и химичен анализ на Cu (меден) концентрат на "Елаците - Мед" АД;

2. Провеждане на разширени пилотни изследвания IN SITU, с цел гравитационно извличане на злато от краен флотационен отпадък, на площадката на "Елаците - Мед " АД;

3. Охарактеризиране на минните отпадъци от съоръженията за минни отпадъци - западно насипище, окисно насипище и хвостохранилище "Люляковица" - кинетични тестове с цел определяне на ключови параметри;

4. Оценка на възможностите за повишаване ценноста на рудите от находище "Асарел", чрез увеличаване на количеството злато, както и молибден, рений и други в крайните продукти на обогатяване;

5. Доклад относно необходимост от стабилизация на земната основа при строителството на автомагистрала "Марица", Лот 1 "Оризово - Димитровград", км 5+000 до км 36+400;

6. Обследване поведението на молибдена и неговото разпределение в продуктите от флотационния процес в "Елаците - Мед" АД;

7. Количествено разпределение на съдържанието на злато в изходна руда и отпадък в находище "Елаците ". Определяне формата на присъствие на златото в изследваните проби, както и в отделни фракции - магнитна, електромагнитна, тежка и лека;

8. Обследване на водите на територията на площадка "Елшица";

9. Обследване на почви, растения и води на имоти в планински и равнинен терен с цел конвенционално производство на селскостопански продукти;

10. Провеждане на изпитвания за оценка на съответствоето на генерираните от "Елаците - Мед" АД минни отпадъци спрямо основното им охарактеризиране;

11. Контрол и подобряване на организацията на работа при пробовземане, пробоподготовка и химични изпитвания, орган за контрол "Прахова лаборатория" и орган за контрол "Електро лаборатория" на "Елаците-Мед" АД;

12. Охарактеризиране на минни отпадъци от хвостохранилище "Голям Буковец" - статични и кинетични изпитвания;

13. Опробване в Република Судан и провеждане на комплексни технологични изследвания за гравитационно извличане на злато.