Site name

Вземане на проби

Вземане на проби, правилно опаковане и транспортиране до лабораторията за изпитване

Това са основни фактори за осигуряване на представителност и достоверност на получените резултати. Със своята политика по качеството "Евротест-Контрол" ЕАД гарантира на своите клиенти спазването на всички стандарти и норми за вземане на проби, с което осигурява правилното вземане на проби и необходимата достоверност на резултатите.

За своите клиенти дружеството предлага разработване и изпълнение на програми за екологичен и качествен мониторинг, както и изпълнение на програми предоставени от клиента, за всички продукти включени в нашата акредитация.

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ)  е акредитирана от Българска служба по акредитация за вземане на проби от следните продукти: 

 • Води (питейни, подземни, повърхностни, отпадъчни);
 • Почви
 • Руди, концентрати, агломерати (медни, железни, цинкови, манганови);
 • Нефт и нефтопродукти;
 • Природен газ и втечнени въглеводороди;
 • Твърди горива;
 • Отпадъци - минни и технологични;
 • Утайки и седименти;
 • Строителни и добавъчни материали(бетонни смеси, разтвори, добавъчни материали-несвързани и хидравлично свързани смеси);
 • Твърди химически продукти от прахове до големи късове;
 • Скали и минерали (скални материали);
 • Цимент.

Лабораторията разполага със собствен транспорт и цялостно оборудване за вземане на проби от посочените продукти, както и квалифициран персонал преминал обучение съгласно изискванията на органа по акредитация.