Site name

Метали, сплави, изделия, бижутерски сплави

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на химични елементи от натрий (Na) до уран (U) в метали, сплави, изделия, бижутерски сплави и археологически образци. Изпитването се извършва със SEM EDX – Сканираща електронна микроскопия и рентгенов микроанализ. Това е недеструктивен експресен метод за определяне на химичен състав, форма, размери, нееднородности. Като приложения към протоколите от изпитване ДИЛ може да предоставя и снимки в SEI, X-ray map, Line scan.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.