Site name

Земна механика

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 30 броя характеристики на земни и скални проби, съгласно българските държавни стандарти и европейските норми, както и изискванията на ISRM за скали.
Изпитването на земни проби ( глини, пясъци, чакъли ) включва:

 • водно съдържание, обемна плътност, специфична плътност, обем на пори и коефициент на пори, граници на пластичност, зърнометричен състав и класифицирането им съгласно действащите национални и европейски норми;
 • компресионни свойства с определяне на компресионен и еластичен модули и коефициент на консолидация (време-слягане);
 • якост на едноплоскостно срязване с определяне ъгъл на вътрешно триене и кохезия;
 • оптимално водно съдържание и максимална стандартна обемна плътност ( метод Проктор);
 • Калифорнийски показател за носимоспособност ( CBR );
 • неограничена якост на натиск (UCS ) на глини и слаби скални разновидности с определяне на якостта на натиск, недренираната кохезия и аксиалната деформация;
 • водопропускливост на свързани почви в компресионен апарат;
 • особени почви като пропадъчни (обем на макропори ), набъбващи (относително набъбване и напрежение на набъбване ), органични, тинести, заторфени, засолени и почви от изкуствен произход.

Изпитване на скални проби включва:

 • якост на едноосов натиск в сухо, водонапито и замразено състояния;
 • якост на опън ( Бразилски тест ) в трите състояния;
 • индекс на якост (PLT );
 • триаксиални изпитвания с определяне на кохезия и ъгъл на вътрешно триене;
 • статичен модул на еластичност с определяне на надлъжна и напречна деформации и коефициента на Поасон;
 • якост на срязване в наклонени матрици по зададена повърхнина (ъгъл на вътрешно триене и кохезия);
 • водопопиваемост и  коефициент  на водонасищане;
 • мразоустойчивост ( загуба в маса);

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за изпитване, производство на Technotest, Italy и Controls, Italy.
Евротест-Контрол ЕАД извършва инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на сгради, съоръжения, пътища, депа за отпадъци, за устойчивост на открити и подземни минни изработки и др.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.