Site name

Хартия И Картон

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на олово, кадмий, живак и хром (VІ) в хартия и картон. Тези характеристики се определят във воден извлек, получен съгласно БДС EN 645. Съдържанието на олово и кадмий се определя с ICP-AES, съдържанието на живак се определя с ААS по метода на студените живачни пари, а съдържанието на хром (VІ) се определя спектрофотометрично, съгласно валидиран вътрешнолабораторен метод.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.