Site name

Разтвори

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от водни и технологични разтвори.
Съдържанието на различните елементи в разтворите се определя чрез ICP –AES.
Съдържанието на живак се определя чрез AAS по метода на студените живачни пари.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.