Site name

Добавъчни материали

Добавъчни материали – едри, дребни, фини запълнители

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитвания на добавъчни материали за различни приложения - добавъчни материали за бетон; скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи; леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор, добавъчни материали за разтвор; скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство; трошен камък за жп линии; скални материали за хидротехническо строителство.
Лабораторията извършва геометрични, физични, топлинни, химични изпитвания на широка гама строителни продукти по характеристики, определени в европейски хармонизирани стандарти.
Лабораторията издава протоколи от изпитванията, нормирани съгласно изискванията на хармонизираните стандарти.
Изпитвателната апаратура е доставена от признати производители и осигурява качеството на анализите.
Основните характеристики, които се изпитват, са: зърнометричен състав, форма на зърната, процентно съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности, съдържание на черупки, пясъчен еквивалент, изпитване с метиленово синьо, определяне на съпротивление на износване (micro-Deval), определане устойчивост на дробимост, плътност в насипно състояние и празнини, плътност на зърната и абсорбция на вода, определяне на устойчивост на замразяване-размразяване, изпитване с магнезиев сулфат.
Основните химични характеристики, които се определят, са: водоразтворими и киселинно разтворими сулфати, обща сяра, водоразтворими хлорни соли по метода на Mohr, присъствие на хумус, определяне разтворимост във вода, замърсители с ниско тегло, определяне на въглерод, съдържание на метали.
ДИЛ извършва и диагностика на минерален състав (качествен и количествен рентгено-структурен анализ) и петрографски анализ, като тези дейности са извън обхвата на акредитация на ДИЛ.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.