Site name

Твърди горива

БИОМАСА, ПЕЛЕТИ И БРИКЕТИ, БИОГОРИВА, ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от биомаса, пелети и брикети, биогорива и дървени въглища.
ДИЛ извършва изпитване по всички характеристики - задължителни и препоръчителни, съгласно изискванията на действащите нормативните документи.
Изпитването по основните характеристики (влага, пепел, летливи вещества) на продуктите се извършва по класически тегловни методи.
Определянето на топлина на изгаряне (калоричност) се извършва чрез изгаряне в калориметрична бомба.
Съдържанието на основни елементи и на елементи, присъстващи като следи се определя с ICP–AES, след разлагане с микровълнова фурна.
Съдържанието на живак се определя с AAS, по метода на студените живачни пари. Съдържанието на сяра, хлор и бром се определя с йонен хроматограф (IC), след предварително изгаряне на подходяща порция от пробата в кислородна атмосфера в калориметрична бомба.
ДИЛ изготвя „Мнение за съответствие” на продуктите, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

ТВЪРДИ ВЪЗСТАНОВЕНИ ГОРИВА

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от твърди възстановени горива (SRF) – преработени или пелетирани отпадъци от гуми, хартия, дървета, пласмаси и изсушени утайки. ДИЛ извършва изпитване по всички характеристики - задължителни и препоръчителни, съгласно изискванията на БДС EN 15359 „Твърди възстановени горива. Спецификация и класификация”.
Изпитването по основните характеристики (влага, пепел, летливи вещества) на продуктите се извършва по класически тегловни методи.
Определянето на топлина на изгаряне (калоричност) се извършва чрез изгаряне в калориметрична бомба.
Съдържанието на основни елементи и на елементи, присъстващи като следи се определя с ICP–AES, след микровълново разлагане.
Съдържанието на сяра, хлор и бром се определя с йонен хроматограф (IC), след предварително изгаряне на подходяща порция от пробата в атмосфера на кислород в калориметрична бомба.
ДИЛ изготвя „Мнение за съответствие” на продуктите, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

ТВЪРДИ ГОРИВА
(въглища, кокс и брикети)

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от твърди горива (въглища, кокс и брикети). Изпитването по основните характеристики (влага, пепел, летливи вещества) на продуктите се извършва по класически тегловни методи.
Определянето на сяра и въглерод са извършва чрез високотемпературно изгаряне в кислородна среда с инфрачервена абсорбция. Определянето на топлина на изгаряне (калоричност) се извършва чрез изгаряне в калориметрична бомба.
Съдържанието на хлор се определя чрез изгаряне със смес на Eschka в окислителна атмосфера и последващо титриране по метода на Mohr.
Съдържанието на различните оксиди в състава на пепелта се определя колориметрично, тегловно и спектрофотометрично съгласно СТ СИВ 5776.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.