Site name

Скали и минерали

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 60 характеристики на скали и минерали.
Определянето на влага и загуба при накаляване се извършва по тегловни методи.
Съдържанието на елементи (до 35 елемента) се определя с ICP-АES, след подходящо разлагане с царска вода или смес от три киселини в микровълнова фурна.
Съдържанието на сребро и злато се определя по два метода – пробирно стапяне и ААS определяне или ААS определяне след разлагане с царска вода.
Силикатен анализ на проби от скали и минерали се извършва с XRF-анализ.
Определянето на сяра и въглерод са извършва чрез високотемпературно изгаряне в кислородна среда с инфрачервена абсорбция. Съдържанието на общ органичен въглерод, общ неорганичен въглерод и обща кабронатност се определя съгласно валидирани вътрешнолабораторни методи.
ДИЛ извършва и специфични изпитвания на скали и минерали, използвани за строителни цели: водоразтворими и киселинно разтворими сулфати, обща сяра, водоразтворими хлориди, органични компоненти (хумус), разтворимост във вода, замърсявания с ниско тегло и др.
ДИЛ извършва и диагностика на минерален състав (качествен и количествен рентгено-структурен анализ), зърнометрична характеристика (по класически методи и чрез лазерна дифракция), петрографски халкографски анализ, микросондов анализ и минераложки (шлихов) анализ на скали и минерали, като тези дейности са извън обхвата на акредитация на ДИЛ.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.