Site name

Руди, концентрати, агломерати и пелети

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 50 броя характеристики на руди, концентрати, агломерати и пелети съгласно стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи.
Определянето на влага и загуба при накаляване се извършва по тегловни методи.
Съдържанието на елементи (до 35 елемента) в руди, концентрати, агломерати и пелети се определя с ICP-АES след микровълново разлагане с царска вода или смес от три киселини.
Съдържанието на сребро и злато се определя по два метода – пробирно стапяне и ААS определяне  или ААS определяне след разлагане с царска вода.
Силикатен анализ на проби от руди,концентрати, агломерати и пелети се извършва с XRF-анализ.
Определянето на сяра и въглерод са извършва чрез високотемпературно изгаряне в кислородна среда с инфрачервена абсорбция.
Определянето на химични елементи от натрий (Na) до уран (U) се извършва със SEM EDX – Сканираща електронна микроскопия и рентгенов микроанализ. Това е недеструктивен експресен метод за определяне на химичен състав, форма, размери, нееднородности. Като приложения към протоколите от изпитване ДИЛ може да предоставя и снимки в SEI, X-ray map, Line scan.
ДИЛ извършва и диагностика на минерален състав (качествен и количествен рентгено-структурен анализ), зърнометрична характеристика (лазерна дифракция) и халкографски анализ на руди, като тези дейности са извън обхвата на акредитация на ДИЛ.
ДИЛ разполага с лаборатория за обогатяване, която дава възможност в лабораторни условия да се провеждат техноложки изследвания за обогатимост на различни руди. Определят се възможностите и метода за извличане на ценни компоненти, степен на концентрация и извличане, определяне на основните технологични параметри и реагентов режим. Наред с това се провеждат и комплексни минераложки изследвания за характеристика на техноложки проби и фазовото разпределение на злато и сребро (избор на метод за обогатяване, степен на концентрация и извличане).

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.