Site name

Биодизел

Биодизел (Метилови естери на мастни киселини -FAME)

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от биодизел, в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Изпитвателната апаратура е базирана на съвременни и прецизни методи за оценяване качествата на горивата. Всички апарати са доставени от признати производители на лабораторно оборудване.
Характеристиките на продуктите се определят съгласно изисквания на българските и международни стандарти БДС, ASTM, ISO и EN.
Специфичните характеристики, по които се съди за качеството на биодизела са: съдържание на метанол, естери и глицериди. Определянето им се извършва на Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор (GC/FID).
ДИЛ изготвя „мнение за съответствие" на продукта съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и технически спецификации на клиента.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.