Site name

Масла

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни физикохимични характеристики на проби от масла.
Извършват се изпитвания на свежи и отработени масла от минерален и синтетичен произход:

  • Моторни;
  • Трансформаторни;
  • Авиационни;
  • Хидравлични;
  • Редукционни;
  • Турбинни;
  • Компресорни;
  • Индустриални и други.

Изпитвателната апаратура е базирана на съвременни и прецизни методи за оценяване качествата на маслата. Всички апарати са доставени от признати производители на лабораторно оборудване.
Характеристиките на продуктите се определят съгласно изискванията на българските и международни стандарти - БДС, ASTM, ISO и EN.
Изготвя се оценка на продуктите съгласно действащите нормативни документи или по техническа спецификация предоставена от клиента.
Повече информация

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.