Site name

Нефт и нефтопродукти

(нефт, дизелово гориво, газьол и котелно гориво)

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от нефт и нефтопродукти, в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Изпитвателната апаратура в Направлението е базирана на съвременни и прецизни методи за оценяване качествата на горивата. Всички апарати са доставени от признати производители на лабораторно оборудване.
Характеристиките на продуктите се определят съгласно изискванията на българските и международни стандарти - БДС, ASTM, ISO и EN.
ДИЛ изготвя „мнение за съответствие" на продуктите съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и технически спецификации на клиента.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.