Site name

Природен газ, газови смеси и втечнени въглеводороди

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от природен газ, газови смеси и втечнени въглеводороди (пропан - бутан).
Характеристиките топлина на изгаряне, плътност, относителна плътност и налягане на наситените пари се изчисляват на база компонентния състав на продуктите.
Съдържанието на сероводород и меркаптанова сяра в природния газ се определя чрез йодометрично титриране.
Съдържанието на сероводород във втечнени въглеводороди (пропан - бутан) се определя по класически или сравнителен метод.
ДИЛ изготвя „Мнение за съответствие”, съгласно Технически спецификации предоставени от клиентите.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.