Site name

Цимент

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от цимент. Изпитването се извършва по стандартизирани методи. Основен компонент, характеризиращ токсичността на цимента е съдържанието на шествалентен хром (Cr6+), който се определя спектрофотометрично, във воден извлек, получен съгласно изискванията на стандарта.
Съдържанието на основните оксиди в състава на цимента се определя с рентгенофлуоресцентен анализ (XRF).
Характеристиките загуба при накаляване, сулфати (като SO3) и хлориди се определят с тегловни и титриметрични методи.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.