Site name

Води

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитвания на над 100 броя физикохимични, микробиологични и радиологични характеристики за различни видове води (питейни, минерални, повърхностни, подземни, морски, от плувни басейни и отпадъчни).

При изпитването на физикохимични показатели във води, ДИЛ използва, както класически (тегловни, титриметрични), така  и физикохимични методи. Лабораторията разполага със съвременно и модерно оборудване, което осигурява високо качество и надеждност на получените резултати (атомно-емисионни спектрометри с индуктивно-свързана плазма,  атомно-абсорбционни спектрометри, йонен хроматограф, газови хроматографи, газов хроматограф с масспектрометричен детектор, спектрофотометри, пламъков фотометър).

Съдържанието на общоекстрахируеми вещества и нефтопродукти (неполярни въглеводороди  С10–С40) се определя с газов хроматограф с пламъчно йонизационен детектор. Съдържанието на органични замърсители - 22 броя летливи органични съединения (VOC), 16 броя полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и над 80 броя пестициди се определя с газов хроматограф с масспектрометричен детектор.

За определяне на микробиологичните показатели ДИЛ разполага с обособени помещения, отговарящи на всички нормативни изисквания. Оборудването в микробиологичната лаборатория включва ламинарен бокс, система за мембранна филтрация, UV-лампа, термостати, автоклави и др.

Радиологичните характеристики които се определят са: естествен уран (спектрофотометричен и луминисцентен метод), обща β-активност (метод на концентриран източник) и радий 226 (еманационен метод).

Основните наредби, по които се извършва оценка за качеството на водите са:

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.