Site name

Масла

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни физикохимични характеристики на проби от масла.
Извършват се изпитвания на свежи и отработени масла от минерален и синтетичен произход:

  • Моторни;
  • Трансформаторни;
  • Авиационни;
  • Хидравлични;
  • Редукционни;
  • Турбинни;
  • Компресорни;
  • Индустриални и други.

Изпитвателната апаратура е базирана на съвременни и прецизни методи за оценяване качествата на маслата. Всички апарати са доставени от признати производители на лабораторно оборудване.
Характеристиките на продуктите се определят съгласно изискванията на българските и международни стандарти - БДС, ASTM, ISO и EN.
Изготвя се оценка на продуктите съгласно действащите нормативни документи или по техническа спецификация предоставена от клиента.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.