Site name

За нас

„Евротест-Контрол” ЕАД разполага с нова и модерна сграда, оборудвана със съвременна апаратура. В лабораторията работи високо квалифициран персонал от геолози, инженери, химици, физици, биолози, техници, лаборанти и други – общо 95 души.

„Евротест-Контрол” ЕАД е член на Българска минно-геоложка камара и на Индустриален клъстер „Средногорие”.

Ръководството на дружеството има ясно дефинирана политика по качеството: Удовлетворяване изискванията на клиента при спазване на нормативните изисквания, високо качество на приемлива цена. „Евротест-Контрол” ЕАД гарантира конфиденционалността на информация, свързана с клиентите.

Лабораторията прилага системни и целенасочени изпитвания в областта на екологията и опазването на природните богатства, екологичен мониторинг (води, почви), охарактеризиране и класификация на отпадъци от минно-добивната промишленост.

Структурата на „Евротест-Контрол” ЕАД включва „Дирекция Изпитвателна лаборатория” (ДИЛ) и „Нотифицирано лице за оценка на съответствието на строителни материали”. Лабораторията е с насоченост основно към геоложки и геохимични изследвания и извършва широк спектър от изпитвания на различни видове минерални суровини и продукти. Прилагат се стандартизирани и вътрешно ведомствени методи за изпитване.

Запознайте се с нашата работа от близо

Разгледайте нашите завършени проекти.

Сертификати

Цялата дейност на „Евротест-Контрол” ЕАД има сертификат за одобрение по ISO 9001 от LRQA. Дружеството притежава и сертификат за акредитация на Изпитвателната лаборатория по БДС EN ISO 17025 за над 350 показателя в 23 вида продукти. Създадено е и „Нотифицирано лице за оценка на съответствието на строителни материали” с разрешително № CPR 13 – NB2085.

Нашите клиенти

 „Асарел Медет” АД; „Елаците Мед” АД; „Дънди Прешъс Металс Челопеч” АД; „Геоинс-Консулт” ЕООД; “Аурубис България” АД; „Дънди Прешъс Металс Крумовград” АД; „Euromax Еxploration Services” Ltd.; „Булгарконтрола” АД; „Проучване и добив на нефт и газ” АД; „Овергаз Холдинг” АД; „Минпроект” ЕАД, „Свеко Енергопроект” АД; „Геострой” АД; „ПСТ Холдинг” ЕАД; „Каолин” АД; „Геопроучване” ООД - гр.Ямбол; „ВиК” ЕООД и много други.