Site name

Акредитирано изпитване с най - висок клас нов газов хроматограф с масспектрометър

Дирекция Изпитвателна лаборатория към „Евротест - Контрол“ ЕАД вече извършва акредитирано изпитване с най - висок клас нов газов хроматограф с масспектрометър, модел Thermo Scientific TRACE 1300/TSQ9000 GC/MS/MS, в конфигурация с TriPlus RSH  и система за твърдофазна микроесктракция (SPME), производство на Thermo  Fisher Scientific.

Системата се използва за анализ на пестициди, полиароматни въглеводороди, летливи органични съединения във води, почви, утайки и седименти, и отпадъци.

Масспектрометърът притежава високоефективна йонизационна камера. С помощта на източника за йонизация ExctractaBrite се постига определяне на много ниски концентрации в комплексни матрици с много висока чувствителност. Системата е единствена по рода си и позволява демонтаж и почистване на йонизационната камера, както и смяна на йонните обеми без разхерметизиране на масспектрометъра. Това е от изключително значение за натоварена лаборатория, каквато е „Евротест – Контрол“ ЕАД. Като утвърден лидер в изпитването и контрола на проби от различни матрици за различни групи органични замърсители с новия газов хроматограф с масспектрометър на Thermo Scientific Trace 1300 / TSQ 9000,  ние достигаме изключително ниски граници на определяне на замърсителите и покриваме изискванията на клиентите за  качествено и ефективно обслужване.

„АСМ2“ ЕООД е официален представител на производителя за България. Висококвалифицираните специалисти на „АСМ2“ ЕООД ни съдействаха за внедряване на стандартизираните методи, които са в обхват на акредитация на ДИЛ при „Евротест – Контрол“ ЕАД, така че да бъдем максимално точни при извършване на анализите и да гарантираме сигурност на нашите клиенти.