Site name

Растения

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни метали в растения. Съдържанието на елементите се определя с ICP-АES след разтваряне на пробите с азотна и перхлорна киселини съгласно валидиран вътрешнолабораторен метод.
Повече информация

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.