Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ВОДИ

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитвания на над 100 броя физикохимични, микробиологични и радиологични характеристики за различни видове води (питейни, минерални, повърхностни, подземни, морски, от плувни басейни и отпадъчни).

 

 При изпитването на физикохимични показатели във води, ДИЛ използва, както класически (тегловни, титриметрични), така  и физикохимични методи. Лабораторията разполага със съвременно и модерно оборудване, което осигурява високо качество и надеждност на получените резултати (атомно-емисионни спектрометри с индуктивно-свързана плазма,  атомно-абсорбционни спектрометри, йонен хроматограф, газови хроматографи, газов хроматограф с масспектрометричен детектор, спектрофотометри, пламъков фотометър).

 

Съдържанието на общоекстрахируеми вещества и нефтопродукти (неполярни въглеводороди  С10–С40) се определя с газов хроматограф с пламъчно йонизационен детектор. Съдържанието на органични замърсители - 22 броя летливи органични съединения (VOC), 16 броя полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и над 80 броя пестициди се определя с газов хроматограф с масспектрометричен детектор.

 

За определяне на микробиологичните показатели ДИЛ разполага с обособени помещения, отговарящи на всички нормативни изисквания. Оборудването в микробиологичната лаборатория включва ламинарен бокс, система за мембранна филтрация, UV-лампа, термостати, автоклави и др.

 

Радиологичните характеристики които се определят са: естествен уран (спектрофотометричен и луминисцентен метод), обща β-активност (метод на концентриран източник) и радий 226 (еманационен метод).

 

Основните наредби, по които се извършва оценка за качеството на водите са:

 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

 

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми;

 

Наредба за стандарти за качеството на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители;

 

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води;

 

Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

 

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;

 

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води;

 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

 

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;

 

Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури;

 

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;

 

Постановление № 173 от 14.07.2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;

 

БДС 14947-1980 Води натурални минерални питейни – стандартът се отнася за природни питейни минерални води с различен химически състав, които се бутилират.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

 

 

Повече информация