Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

ОТПАДЪЦИ

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от течни отпадъци, минни отпадъци, технологични утайки и елуати от излугването им.

 

Провежданите изпитвания за основно охарактеризиране и оценка на съответствието на отпадъците са съгласно нормативните изисквания на:

 

 

Изпитването на характеристиките в минните отпадъци и елуатите се извършва със съвременна апаратура: ICP–AES, IC, XRF, GC, GC/MS и спектрофотометри.

 

Определят се форми на сярата: Обща сяра – чрез високотемпературно изгаряне на апарат „Leco” и Сулфидна сяра – метод на изгаряне и титруване.

 

Като допълнителни параметри при основното охарактеризиране на отпадъци се определят киселинен и неутрализационен потенциал, общ въглерод и загуба при накаляване.

 

За оценка на киселиннопродуциращите свойства на отпадъците се провежда и стандартизиран кинетичен тест (минимум 20 седмици).

 

ДИЛ извършва и диагностика на минерален състав (качествен и количествен рентгено-структурен анализ), зърнометрична характеристика (лазерна дифракция) и микросондов анализ, като тези дейности са извън обхвата на акредитация на ДИЛ.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

 

                                  Повече инфорамция