Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

УТАЙКИ И СЕДИМЕНТИ

 

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 80 броя характеристики на проби от утайки и седименти. Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на нормативните документи за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води. Характеристиките, които се определят включват основно изпитвания за тежки метали след извличане с царска вода и последващо измерване с ICP-AES и AAS.

 

Съдържанието на общоекстрахируеми вещества и нефтопродукти (неполярни въглеводороди С10–С40) се определя с газов хроматограф с пламъчно йонизационен детектор. Съдържанието на органични замърсители - полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и полихлорирани бифенили се определя с газов хроматограф с масспектрометричен детектор.

 

Определянето на влага, сухо вещество и загуба при накаляване се извършва по тегловни методи.

 

Определянето на топлина на изгаряне (калоричност) се извършва чрез изгаряне в калориметрична бомба.

 

Определянето на сяра и въглерод сe извършва чрез високотемпературно изгаряне в кислородна среда с инфрачервена абсорбция. Съдържанието на общ органичен въглерод, общ неорганичен въглерод и обща кабронатност се определя съгласно валидирани вътрешнолабораторни методи.

 

Съдържанието на хумус се определя с титриметричен метод.

 

Съдържанието на азот се определя по метод на Келдал.

 

Формите на цианидите се определят спектрофотометрично след дестилация.

 

ДИЛ извършва и диагностика на минерален състав (качествен и количествен рентгено-структурен анализ), като тези метод е извън обхвата на акредитация на ДИЛ.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

 

                                      повече информация