Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ПОЧВИ

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на над 70 броя физични, механични и химични характеристики на проби от почви.

 

Определят се характеристики, даващи информация за качеството на почвата за агроекологични и земеделски цели (хумус, азот, сяра и подвижни форми на някои елементи).

 

Определянето на влага, сухо вещество и загуба при накаляване се извършва по тегловни методи.

 

Съдържанието на елементи в почвени проби се определя съгласно стандартизирани методи, след разлагане с царска вода. Измерването на получените разтвори е с ICP-АES, а съдържанието на живак се определя по метода на студените живачни пари и атомна флуоресценция.

 

Съдържанието на злато се определя след разлагане с царска вода, екстракция с органичен разтворител и атомно-абсорбционен анализ.

 

Съдържанието на общоекстрахируеми вещества и нефтопродукти (неполярни въглеводороди С10–С40) в почви се определя с газов хроматограф с пламъчно йонизационен детектор. Съдържанието на органични замърсители - 16 броя полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и над 80 броя пестициди се определя с газов хроматограф с масспектрометричен детектор.

 

Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на следните нормативни документи:.

 

Наредба № 3 от 1 август 2008 г. относно  нормите за допустимо съдържание на вредните вещества в почвите;

 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез  употребата им в земеделието.

 

В ДИЛ се извършва и диагностика на минерален състав на почви (качествен и количествен рентгено-структурен анализ), както и зърнометричната им характеристика (по класически методи и чрез лазерна дифракция), като тези дейности са извън обхвата на акредитация на ДИЛ.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

 

                                     повече информация